REZULTATE ADMITERE – etapa  I 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL / DUAL

AN ŞCOLAR 2024-2025

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI DUAL  – AN ȘCOLAR 2024-2025

 ETAPA ÎNTÂI

– 01-05 iulie 2024, completarea fișelor de înscriere la nivelul unității gimnaziale

–  01-05 iulie 2024, înscrierea candidaților la secretariatul Liceului Tehnologic „Independența” Sibiu (str. Gladiolelor, nr. 2),  pe baza fișei de înscriere

– 17 iulie 2024, afișarea rezultatelor finale ale etapei I

ETAPA A DOUA

– 02 și 05 august 2024, completarea fișelor de înscriere la nivelul unității gimnaziale

– 02 și 05 august 2024, înscrierea candidaților la secretariatul Liceului Tehnologic „Independența” Sibiu (str. Gladiolelor, nr. 2) pe baza fișei de înscriere

– 10 august 2024, afișarea rezultatelor finale, etapa a II a.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI DUAL

  • FIŞA DE ÎNSCRIERE
  • COPIE ŞI ORIGINAL CARTE DE IDENTITATE
  • COPIE ŞI ORIGINAL CERTIFICAT DE NAŞTERE
  • COPIE CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE
  • ADEVERINŢĂ CU NOTELE ŞI MEDIA DE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ
  • FOAIA MATRICOLĂ PENTRU CLASELE V-VIII
  • FIŞA MEDICALĂ SAU ADEVERINŢĂ CU VACCINURILE ELEVULUI
  • DOSAR-PLIC DE CARTON

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT SI DUAL 

AN SCOLAR 2022—2023

SEMNIFICATIA CODURILOR / CALIFICAREA PROFESIONALA – AN SCOLAR 2022 – 2023

COD OPTIUNE                             CALIFICAREA PROFESIONALA                                          TIP

527                                                        Mecanic auto                                                                                    Inv. Prof.

506                                                        Tinichigiu vopsitor auto                                                             Inv. Prof.

634                                                        Electrician auto                                                                                Inv. Prof.

510                                                        Sculer matriţer                                                                                  Dual

530                                                        Operator la maşini cu comandă numerică                      Dual

543/543* Continental              Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale              Dual

551                                                        Electronist aparate şi echipamente                                     Dual  

CALENDAR ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PROFESIONAL DE STAT ȘI PROFESIONAL DUAL

AN ȘCOLAR 2021-2022

Etapa a I-a de admitere în învăţământul profesional și dual de stat

 5 – 14 iulie 2021

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorii care solicită înscrierea în învăţământul dual, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată.

Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită înscrierea în învăţământul professional și  dual de stat

NOTĂ:

Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

 

5 – 14 iulie 2021           

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă  educaţională pentru învăţământul professional și dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat.

Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional și dual oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii.

NOTĂ:

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

 

14 IULIE 2021

Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul professional și dual de stat

27-28  iulie 2021

Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor

Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional și dual de stat

26 – 30 iulie 2021

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s- au eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual

NOTĂ:

Se va elibera o singură fişă de înscriere

 

30 iulie – 3 august 2021

Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi- au depus dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională învăţământ profesional de stat şi/sau învăţământ dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat

Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii

NOTĂ:

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

 

12 – 16 august 2021

Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere

NOTĂ:

Pentru cazurile excepţionale în care se înregistrează absolvenţi ai clasei a VIII-a din seria curentă care nu au fost înmatriculaţi nici la învăţământul liceal şi nici la învăţământul profesional sau dual până la data de 9 august 2021 şi care solicită înmatricularea în învăţământul profesional sau dual de stat, în anul şcolar 2021-2022, inspectoratele şcolare vor soluţiona solicitările acestora, pe locurile libere la învăţământul profesional sau dual, cu acordul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ până la data începerii anului şcolar 2021-2022.

La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor şi activităţilor din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022.

SEMNIFICAȚIA CODURILOR/CALIFICAREA PROFESIONALĂ – An şcolar 2021-2022

COD OPȚIUNE

CALIFICAREA PROFESIONALĂ

527

Mecanic auto

506

Tinichigiu-vopsitor auto

530

Operator la mașini cu comandă numerică

510

Sculer matrițer

551

Electronist aparate şi echipamente

543

Electromecanic utilaje și instalații industriale

                                                                                                        Director, Prof. Hanea Mirela-Elena