ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA cu sediul in: localitatea SIBIU  str. GLADIOLELOR, Nr. 2, jud. SIBIU organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului  – muncitor întreținere  – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată,

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 – studii medii, cu cunoștințe în electricitate,

– vechime în muncă minim 5 ani,

– constituie un avantaj dacă posedă și un atestat de pază

– cazier.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 Proba practică 22.12.2021 ora  9.00.

Proba de interviu: data de  22.12.2021 ora 12.00

Probele se desfăşoară la sediul de pe str. Gladiolelor nr. 2

Documentele pe care trebuie să le conțină dosarul și bibliografia de concurs vor fi afișate la afișierul școlii de pe str. Gladiolelor nr. 2

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10.12.2021, la sediul de pe str. Gladiolelor nr. 2

 

Date contact: Munteanu Florica tel. 0269221806

Dosarul de concurs

ART. 6 (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  3. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  4. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae;

 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea

Situatie vaccinare/nevaccinare personal angajat în Liceul Tehnologic „Independenta” Sibiu (11.11.2021)

Situatie vaccinare/nevaccinare personal angajat în Liceul Tehnologic „Independenta” Sibiu (5.11.2021)

Situatie vaccinare/nevaccinare personal angajat în Liceul Tehnologic „Independenta” Sibiu (2.11.2021)

Decizii suspendare cursuri cu prezenta fizica